289193
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34
577
2538
284448
2254
10271
289193

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-05 01:29
No result...

การยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินทางอินเทอร์เน็ต

Post on 07 มกราคม 2563
by Trat

        พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 123 วรรค 1 ระบุว่า “ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างใดอย่างหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ และลูกจ้างมีความประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ตามแบบที่อธิบดีกำหนด”

       และ มาตรา 123 วรรค 2 ระบุว่า “ในกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิ
ได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าลูกจ้าง
ถึงแก่ความตาย ให้ทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้”

        เพื่อยกระดับการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน และสอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล จึงได้พัฒนาระบบให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ลูกจ้างผู้มีสิทธิตามมาตรา 123. สามารถยื่นคำร้องผ่านอินเทอร์เน็ตได้
อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการสืบข้อเท็จจริงของเจ้าพนักงาน
อาจมีการเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำร้อง ซึ่งสามารถนำส่งข้อมูลผ่านระบบให้บริการนี้ได้

ดาวน์โหลดคู่มือการยื่นคำร้องทางอินเทอร์เน็ต
https://is.gd/yrLjbs