289248
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
89
577
2593
284448
2309
10271
289248

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-05 02:45
No result...

ก.แรงงาน เตรียมจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 พร้อมมอบรางวัล 29 สตรีดีเด่น 8 สาขา

Post on 04 มีนาคม 2563
by Trat

              กระทรวงแรงงานแถลงข่าวการจัดงานสตรีสากล ประจำปี 2563 ชูแนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาค สู่สังคมไทย” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทำงาน และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้สตรีได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีสวัสดิการที่เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่  9 มีนาคม 2563 นี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

        หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และการพัฒนา รวมถึงการทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสิทธิสตรี   กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองดูแลแรงงานทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและทั่วถึง ได้ส่งเสริมให้แรงงานสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานผ่านกลไกทวิภาคีและไตรภาคีในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง

       ทั้งนี้ งานสตรีสากลจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบทบาทของสตรีแรงงาน ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 นี้ ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากลขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาคสู่สังคมไทย” เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และร่วมส่งเสริมให้สตรีได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีสวัสดิการที่เท่าเทียมกับแรงงานชายโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสตรีให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศ

       “แรงงานในภาคสตรีสำคัญมาก บางทีก็ถูกเอารัดเอาเปรียบให้ทำงานในตำแหน่งที่ไม่สูงนัก เราก็พยายามหาโอกาสให้สตรีที่เก่งมีโอกาสได้ทำงานตามความรู้และความสามารถ อีกทั้งเราให้ความสำคัญของแรงงานชายและแรงงานสตรีเท่ากัน ซึ่งผมเองก็อยากเห็นระบบที่ใช้ได้กับทั้งชายและหญิง โดยไม่มีการเอาเปรียบ และทุกคนสามารถทำงานได้ตามฐานะทางความรู้ ความขยัน และมีโอกาสที่จะได้ทำงานในตำแหน่งสูงๆ เท่ากัน” ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าว

          ด้าน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 นี้ แบ่งออกเป็นสองช่วง โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีในการเปิดงาน ต่อมาจะมีการทอล์คโชว์ในหัวข้อ “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาค สู่สังคมไทย” โดยอาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์ นักพูดและวิทยากรที่มีชื่อเสียง   

          และในช่วงบ่ายจะเป็นพิธีพระราชทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563  รวมทั้งสิ้น 29 คน จาก 8 สาขา ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น , สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น , สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น , สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น , ศิลปินสตรีดีเด่น, สื่อมวลชนสตรีดีเด่น, สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น และสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563 การแสดงและจำหน่ายผผลิตภัณฑ์ของสตรี การสาธิตอาชีพอิสระ ฯลฯ

          “ขอเชิญชวนทั้งหญิงและชายมาร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ซึ่งงานนี้มีประโยชน์อย่างน้อยก็เป็นการเชิดชูผู้หญิงเก่งประจำปี 2563 ในหลายๆ สาขา อีกทั้งอยากให้มาร่วมฟังทอล์คโชว์ และมาเป็นกำลังใจให้สตรีดีเด่นในปีนี้”